முற்றியலுகரம்                     முற்றியலுகரம்


கு , சு  , டு  ,  து  , பு  ,  று என்னும் எழுத்துகள் தனிக்குறிலை அடுத்து வந்தால் ஓசை  குறைவதில்லை.
      நகு
      பசு
      தடு
      எது
      மறு
      இதில் வரும் உகர எழுத்துகள் தனிக்குறிலை அடுத்து வருவதால் இது குற்றியலுகரம் அல்ல.
      மெல்லின இடையின  எழுத்துகளோடு சேர்ந்த உகரம் சொல்லுக்கு இறுதியில் வரும்போது குறைந்து ஒலிப்பதில்லை.
      ஒரு சொல்லின் இறுதியில் உள்ள உகரம் குறைந்து ஒலிக்காமல் முழு அளவில் ஒலிக்குமானால் அது குற்றியலுகரம் எனப்படும்.
      அணு
      தும்மு
      ஓய்வு 
      பிறழ்வு
      நிகழ்வு
      எழு 
      உழு
      வலு
      துள்ளு 
      எரு
      இரவு
      நிறைவு 
      உறவு 
      விரிவு
      ஏவு
            இவை போன்ற இன்னும் பல சொற்களைத் தேடி எழுதி வையுங்கள். முற்றியலுகரம் பற்றிய தெளிவான அறிவு கிடைக்கும்.   
            குற்றியலுகர எழுத்தையும் முற்றியலுகர எழுத்தையும் மாறி மாறி உச்சரித்துப் பாருங்கள். எளிதில் வேறுபாட்டினை அறிந்து கொள்ளலாம். அதனை ஒரு பயிற்சியாகவே எடுத்து உடன் பயிலும் மாணவர்களோடு சொல்லிப் பழகலாம்.

      தனிக்குறிலை அடுத்து தன் ஓசையில் குறையாமல் வரும் உகரம் முற்றியலுகரம்.
            

Comments