வினையாலணையும் பெயர்

வினையாலணையும் பெயர்

ஒரு வினைமுற்று வினையை உணர்த்தாது
அவ்வினைக்கு உரிய கருத்தாவை உணர்த்தி,
எழுவாயாக நின்று, வேற்றுமை உருபை
ஏற்றும் ஏற்காமலும் வருவது 
வினையாலணையும் பெயர் எனப்படும்.

மனப்பாடமாகப் படித்துவிட்டோம்.
இப்போது வினைமுற்று என்றால் 
என்ன?என்ற கேள்வி எழுகிறது.

ஒரு வினைச்சொல்லானது ஒரு செயல்
முடிவுற்ற நிலையில் வினைமுற்று
என்று அழைக்கப்படும்.

மாதவன் பாடினான் .
மலர் ஆடினாள்.
தலைவர் கொடுத்தார்.
கொடி அசைந்தது
பறவைகள் பறந்தன.

வினையாலணையும் பெயர்

ஆடியவன் பரிசு பெற்றான்.
ஆடியவன் பெயர்த்தன்மை
பெற்று வந்துள்ள வினையாலணையும்
பெயர்.

பாடியவனுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டது.

பாராட்டியவனுக்கு என்ற சொல்லில்
நான்காம் வேற்றுமை உருபான
'கு' சேர்ந்து வந்துள்ளது.
இது வேற்றுமை உருபை ஏற்று வந்துள்ள வினையாலணையும்
பெயர் ஆகும். 

வினையாலணையும் பெயர்
எதிர்மறைப் பொருளிலும் 
வருவதுண்டு.

வந்தவன் விழுந்தான்.

வந்தவன் என்பது வினையாலணையும் பெயர்.

இதனைப் போன்ற மேலும் பல
வினையாலணையும் பெயர்கள்
உள்ள சொற்றொடர்கள் இதோ:

பாடியவள் வந்தாள்.

நாடியவன் பெற்றான்.

வந்தவர்கள் நின்றனர்.

பேசியவர் பாடினார்.

உண்டவர் உறங்கினார்.
Comments