பணி நிறைவுப் பாராட்டு மடல்

 பாராட்டு மடல் திருமதி  :    ஹெலன் மீராபாய் ,
                                 ஆசிரியை 
                                நாவில் தேனூறும் நல்லமணம் தூதாகும்
ஆம்பூர்நகர் இணையர் ஜேசுதாஸ் ரெபேக்கா
ஆசைமலர்க் கொடியாள் ஹெலன் மீராபாய்
உக்கிரன்கோட்டை ஐயா லயனலின்
                                             வயலினானார்!

ஐயா லயனலுக்குக் கட்டித்தேன் அமுதத்தேன்
மகளிரிருவர் வாய்த்த நல் வசந்தத்தேன்
பெய்தேன் குழைஇல்லறம் இசைத்தேன்
கண்டேன் மெய்த்தேன் இதுவென உவந்தேன்!

 நார்த்விக் மேனிலைப்  பள்ளி துளிர்த்தேன்
 செயினட்மேரி நேசனல் கல்லூரி அருந்தேன்
மும்பைத் தமிழ்ப்பள்ளி தனித்தேன் தளிர்த்தேன்
இன்பத்தேன்  மாணவர் விருப்பும் கூட்டுத்தேன்!


சொற்தேன் தோய்த்த கல்வி சுவைத்தேன்
மதித்தேன் மதி தேனெனக் கற்றேன்
நனித் தேனுண்ட வண்டென மகிழ்ந்தேன்
கனித்தேன் மொழிகேட்கத் தவம் கிடந்தேன்!

அன்புத்தேன் உள்ளம் என்றும் அமுதத்தேன்
பாசத்தேன் தோய்த்த நல்  அருவித்தேன்
ஆசைத்தேன்  கொண்ட  அன்பில் நனைந்தேன்
பாசத்தேன் கட்டுண்டு பக்கம் இருந்தேன்!

சொற்றேன் சுவைத்தேன் அருந்தேன்
அறிவுத்தேன் பருக அருகில் வந்தேன்
நட்புத்தேன்  நெஞ்சினில் வளர்த்தேன்
நினைத்தேன்  நின் நினைவினில் கரைந்தேன்!

பணித்தேன் என்பதை உம்மிடம் படித்தேன்
ஓய்வென்ற ஒற்றைச் சொல்லைச் வெறுத்தேன் 
கண்ணுக்குள்    நின் உருவத்தேன் நிறைத்தேன்
 கண்கள் பனித்தேன்   துளித்தேன் துளிர்த்தேன்!

எஞ்சிய காலம் என்றென்றும் உவகைத்தேன்
விஞ்சிய வரங்கள் வாய்த்த நறுந்தேன்
 கவித்தேன் வடித்தேன் கரங்களில் கொடுத்தேன்
மிஞ்சும் மகிழ்வோடு வாழ்த்தி நிறைகின்றேன் !


                                                  --    செல்வபாய் ஜெயராஜ்


Comments

Popular Posts