திருமண வாழ்த்து

                      திருமண வாழ்த்து

வானுக்கு நிலவழகு 
     கானுக்கு மரமழகு
     
                  மலருக்கு மணம் அழகு 
                  மங்கைக்கு மணாளனழகு
                  
     கடலுக்கு அலை அழகு
     உடலுக்கு உயிரழகு 

               குழலுக்கு இசை அழகு
                குயிலுக்குக் குரலழகு

      வாழைக்குக் குலை அழகு
      தாழைக்கு மடலழகு

                   ஆலுக்கு விழுதழகு
                   அருகுக்கு வேரழகு


         ஊருக்குத் தெருவழகு
         தெருவுக்கு  வீடழகு  

                    வீட்டிற்குப் பெண்ணழகு
                    பெண்ணிற்கு ஆணழகு

            இணைந்து இயைந்து வாழ்தல்
            இல்லறத்திற்கு அழகோ அழகு!


                  

Comments

Popular Posts