இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல்...

  இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல்......

"இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே 
ஒழுக்கம் உடையார்வாய்ச் சொல் "

                                குறள் : 415

இழுக்கல் - வழுக்குதல்
உடையுழி - ஏற்பட்டபோது
ஊற்றுக்கோல் - ஊன்றுகோல்
அற்றே - அது போன்றது
ஒழுக்கம் - நன் நடத்தை
உடையார்  - உடையவர்
வாய்ச்சொல் - வாய்மொழி, சொல்

வழுக்குதல் தன்மை கொண்ட சேற்று நிலத்தில்
நடக்கும்போது உதவும் ஊன்றுகோல்போல
ஒழுக்கமுடைய சான்றோரின் வாய்ச்சொல்
வாழ்க்கையில் உதவும்.


விளக்கம் : 

வழுக்குதல் உள்ள இடங்களில் கால்
வைக்கும் போது கால் வழுக்கி நாம் கீழே விழ
நேரிடலாம்.
அத்தகைய நேரங்களில் கையில் இருக்கும்
ஊன்றுகோல் நம்மைக் கீழே விழ விடாதபடி
பாதுகாக்கும்.
அதுபோல வாழ்க்கையில் சில நெருக்கடியான
நிகழ்வுகள் ஏற்படலாம். அத்தகைய நேரங்களில்
நல்லொழுக்கம் உடைய சான்றோர் சொன்ன
வார்த்தைகள் நமக்குப் பக்க பலமாக 
இருந்து அந்தச் சிக்கலில் வீழ்ந்துவிடாதபடி
மீட்டுக் கொண்டு வந்துவிடும்.

சான்றோர் சொன்ன வார்த்தைகளை 
இறுக்கமாகப் பற்றிக் கொண்டு
அதன்படி நடப்போமானால் வாழ்க்கையில்
ஒருபோதும் வீழ்ந்து போகும் நிகழ்வுகள்
ஏற்படாது.

தடுமாறும் காலங்களில் யாரிடம் அறிவுரை 
கேட்பது என்ற குழப்பம் ஏற்படலாம்.
அந்தக் குழப்பமே உங்களுக்கு வேண்டாம்.
ஒழுக்கமுடைய சான்றோரிடம் அறிவுரை 
பெற்று நடங்கள்.
அந்த அறிவுரை உங்களைத் தூக்கி 
நிறுத்துவதாகவே இருக்கும்.
நல்லோர் வாய்ச்சொல் நன்மையை 
மட்டுமே தரும்.

அறிவுரை கேட்பதற்கு ஒழுக்கம் உடையவரை
ஏன் நாடிச் செல்ல வேண்டும்? 
யாராய் இருந்தால் என்ன? அறிவுரை 
அறிவுரைதானே என்ற கேள்வி எழலாம்.
இந்த இடத்தில் வள்ளுவர் ஒழுக்கம் உடையவர்
என்று சொல்லக் காரணம் ஒழுக்கம்
இருப்பவரிடத்தில் மட்டும்தான் அன்பையும்
பிறர் நலத்தையும் எதிர்பார்க்க முடியும்.
அறிவுரை சொல்பவர் கற்றிருந்தால் மட்டும்
போதாது. நல்ல பண்புநலன் கொண்டவராக
இருத்தல் வேண்டும்.பிற உயிர்களிடத்து
அன்பு கொள்பவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

அப்போதுதான் அவர்களிடமிருந்து நன்மைதரு
சொற்கள் பிறக்கும் என்கிறார் வள்ளுவர்.

வழுக்கு நலத்தில் நடப்பதற்கு ஊன்றுகோல்
உதவுதல் போல ஒழுக்கம் உடையவர் 
வாய்ச்சொல் தக்க நேரத்தில் ஊன்றுகோலாக
இருந்து உதவும்.

English couplet:

"Like staff in hand of him in slippery ground who strays
Are words from mouth of those who walk in righteous ways"

Explanation : 

The words of the good are like a staff in a slippery
Place .

Transliteration :

"Izhukkal Utaiyuzhi Ootrukkol Atre
Ozhukka Mutaiyaarvaaich chol "

Comments

Popular Posts