தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு....

தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு...

.
தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு
அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்"

          குறள் : 462

தெரிந்த- தேர்வு செய்யப்பட்ட
இனத்தோடு - இனமானவர்களோடு
தேர்ந்து-ஆராய்ந்து
எண்ணிச்- கருதி
செய்வார்க்கு - செய்பவர்க்கு
அரும்பொருள்-எய்தற்கரிய
யாதொன்றும்- எதுவும்
இல் - இல்லை


நன்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட 
இனத்தோடு இணைந்து,
செய்ய வேண்டிய செயலைத் தெளிவாக
ஆய்வு செய்து ,செயலில் ஈடுபடுபவர்க்கு
செய்ய முடியாத செயல் 
என்று ஒன்றுமில்லை 

விளக்கம்:

ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு முன்னர்
அந்தச் செயலைச் செய்வதற்கு
நாம் தேர்வு செய்யப்போகும் 
நபர் இந்த செயலைச்
செய்வதற்குப் 
பொருத்தமானவர் தானா?
என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
அப்படி ஆய்வு செய்த பின்னரே 
தகுதியான நபரை அந்தச்
செயலைச் செய்வதற்கு நம்மோடு
இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
நாம் தேர்வு செய்பவர்
சரியாக இருக்க வேண்டும்.
நாம் செய்யப்போகும் செயலைச் பற்றியும்
நமக்குத் தெளிவான சிந்தனை
இருக்க வேண்டும்.

நமது தேர்வும் செயலைப் பற்றிய
நமது சிந்தனையும் தெளிவாக
இருந்தால் எளிதாக நாம்
எடுத்துக்கொண்ட செயலில் வெற்றி
பெற்றுவிடலாம்.

எப்போதுமே நாம் செய்யப்போகும்
செயலைப்பற்றி ஒத்த அறிவு உடையவரோடு
இணைந்து ஒரு செயலில் இறங்கும்போது தான்
எளிதாக அந்தச் செயலைச்
செய்து வெற்றி காண முடியும்.

சில செயல்கள் நம்மால் மட்டுமே 
செய்ய இயலாததாக இருக்கும்.
இப்படிப்பட்ட செயல்களுக்கு
கூட்டு முயற்சி தேவைப்படும்.
அதற்காக யாரை கூட்டு
சேர்த்துக் கொள்ளப் போகிறோம்
என்பதில் அதிக கவனம் எடுத்துக்கொள்ள
வேண்டும்.

நாம் எடுத்துக்கொண்ட செயல்சார்ந்த 
அறிவுள்ளவரைத் தேர்வு செய்து
திட்டமிட்டு ஒரு செயலில் ஈடுபட்டால்
அடைய முடியாதது என்று எதுவும்
இருக்கப்போவதில்லை.

தேர்வும் திட்டமிடலும் சரியாக
இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம்
என்கிறார் வள்ளுவர்.


English couplet:

"With chosen friends deliberate, next use the private thought 
Then act by those who thus proceed all works
with ease are wrought "

Explanation :

There is nothing too difficult to those who before
they act, reflect well themselves ,and thoroughly
consider the matter with chosen friends.

Transliteration:

"Therindha lnaththotu therindhennich cheyvaarkku
Arumporul yaadhondrum Ill "

Comments

Popular Posts