பிறந்தநாள் வாழ்த்து


பிறந்தநாள் வாழ்த்து


தேனிலா தமிழுலா  தேடலா (ல்)
பால்நிலா வானுலா வந்து
வாழ்த்துச் செய்தி வாசித்தலா
கவியுலா சுமந்து தென்றல்
காதோடு கவி பாடலா
கைபேசி கிண்கிணியென
கிண்ணரம் இசைத்து
தத்தை மொழி  பேசி
ஒற்றைச் சொல்லால் 
ஓயாது வாழ்த்தலா
உள்ளம் மகிழ்ச்சி கடலிலா
கண்டுலா வந்திட விழைதலா(ல்)
யானும் வந்தேன் சிற்றுலா
இறையருள் இல்லம் நிறைத்தலா (ல்)
நலமும் வளமும் கூட்டாட்சி நடத்தலா
இன்பம்  நிரந்தர குடியுரிமை வாங்கலா
வரையன்ன நெடிய புகழ் காண்டலா
வானும் நிலனும் போல  வாழ்தலா(ல்)
நிலைத்த நலன் உமக்குரித்தாதலா
என்றன் வாழ்த்துலா எழுத்துலாவாக
கட்செவி அஞ்சலேறி இல்லம்
வந்தது  இன்பச் சுற்றுலா 
வாழ்க...வாழ்க...வாழ்க...
பல்லாண்டு...பல்லாண்டு
பல்லாயிரம் ஆண்டு
இன்றுபோல் என்றும் உவந்து !

            - செல்லமாய் ஜெயராஜ்

Comments

Popular Posts