திருக்குறள் அதிகாரங்களின் பெயர்கள்

  திருக்குறள் அதிகாரங்களின் பெயர்கள்

திருக்குறளில் மொத்தம் 133 அதிகாரங்கள்
உள்ளன.
அதிகாரத்திற்கு 10 பாடல்கள் வீதம்
திருக்குறளின் மொத்தப் பாடல்கள்
1330.

திருக்குறள் பகுப்பு முறை

பால்.  :  3

திருக்குறளின் மொத்தப் பாடல்களும்
மூன்று தலைப்பின்கீழ் பகுக்கப்பட்டுள்ளது.

1.  அறத்துப்பால்
2.  பொருட்பால்
3.  இன்பத்துப்பால்

1  . அறத்துப்பால்  : (  38  )

அறத்துப்பாலில் மொத்தம் 38 அதிகாரங்கள் 
உள்ளன.

அறத்துப்பால் நான்கு இயல்களைக் 
கொண்டது.

1.  பாயிரவியல் =  4  அதிகாரங்கள்

2. இல்லவியல்   = 20 அதிகாரங்கள்

3. துறவறவியல் = 13 அதிகாரங்கள்

4. ஊழியியல்      =   1 அதிகாரம்


        மொத்தம்        = 38   அதிகாரங்கள்

மொத்தப் பாடல்கள் :  38 × 10  = 380


 1.  பாயிரவியல் -  அதிகாரங்கள் (   4 )      

      
1. கடவுள் வாழ்த்து

2. வான் சிறப்பு

3. நீத்தார் பெருமை

4. அறன்வலியுறுத்தல்


 2. இல்லறவியல்  -  அதிகாரங்கள் ( 20 )
       
இல்லறவியலில் மொத்தம் இருபது
அதிகாரங்கள் உள்ளன.

அவை :


1. இல்வாழ்க்கை

2. வாழ்க்கைத் துணைநலம்

3. மக்கட்பேறு

4.  அன்புடைமை

5. விருந்தோம்பல்

6.  இனியவை கூறல்

7.  செய்ந்நன்றியறிதல்

8.  நடுவு நிலைமை

9. அடக்கமுடைமை

10.  ஒழுக்கமுடைமை

11.  பிறனில் விழையாமை

12.  பொறையுடைமை

13.  அழுக்காறாமை

14.  வெஃகாமை

15.  புறங்கூறாமை

16.  பயனில சொல்லாமை

17.  தீவினையச்சம்

18. ஒப்புரவறிதல்

19.  ஈகை

20.   புகழ்


 3.  துறவறவியல் - அதிகாரங்கள் ( 13)

துறவறவியல் மொத்தம் பதின்மூன்று
அதிகாரங்கள் உள்ளன .

அவை :

1.  அருளுடைமை

2.  புலால் மறுத்தல்

3.  தவம்

4..கூடா ஒழுக்கம்

5.  கள்ளாமை

6.   வாய்மை

7.   வெகுளாமை

8.    இன்னா செய்யாமை

9.    கொல்லாமை

10.   நிலையாமை

11.   துறவு

12.   மெய்யுணர்தல்

13.  அவாவறுத்தல்

       4.     ஊழியல் -  ( 1  )

ஊழியலில் ஒரே ஒரு அதிகாரம்
மட்டும் உள்ளது.

1.   ஊழ்

2. பொருட்பால் (  70  )


பொருட்பாலில் எழுபது அதிகாரங்கள்
உள்ளன.

அவை யாவும் மூன்று இயல்களாகப்
பகுக்கப்பட்டுள்ளன.

அவை :

1.    அரசியல்     =  25 அதிகாரங்கள்

2.   அங்கவியல்  = 32  அதிகாரங்கள்

3.    குடியியல்.    =  13 அதிகாரங்கள்

       மொத்தம்      =  70  அதிகாரங்கள்
       

1.  அரசியல் : (  25 )

அரசியலின் இருபத்தைந்து அதிகாரங்கள்
உள்ளன.

அவை :


1. இறைமாட்சி

2. கல்வி

3.  கல்லாமை

4.  கேள்வி

5.  அறிவுடைமை

6.  குற்றங்கடிதல்

7.  பெரியாரைத் துணைக் கோடல்

8. சிற்றினஞ்சேராமை.

9..  தெரிந்து செயல்வகை

10.. வலியறிதல்

11.  காலமறிதல்

12.  இடனறிதல்

13.  தெரிந்து தெளிதல்

14.. தெரிந்து வினையாடல்

15.  சுற்றந்தழால்

16.  பொச்சாவாமை

17.  செங்கோன்மை

18.  கொடுங்கோன்மை

19..  வெருவந்த செய்யாமை

20.  கண்ணோட்டம்

21. ஒற்றாடல்

22..  ஊக்கமுடைமை

23.  மடியின்மை

24.  ஆள்வினையுடைமை

25.  இடுக்கண் அழியாமை


2   .  அங்கவியல் : (  32  )

அங்கவியலில் மொத்தம் முப்பத்திரண்டு
அதிகாரங்கள் உள்ளன.
   
   அவை: 
   
 1.  அமைச்சு

2.  சொல்வன்மை

3.  வினைத்தூய்மை

4. வினைத்திட்பம்

5.  வினை செயல்வகை

6.   தூது

7. மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல்

8.    குறிப்பறிதல்

9.  அவையறிதல்

10.   அவையஞ்சாமை

11.   நாடு

12.  அரண்

13.  பொருள் செயல்வகை

14.  படை மாட்சி

15. படைச் செருக்கு

16.   நட்பு

17.   நட்பாராய்தல்

18.  பழைமை

19.  தீ நட்பு

20.   கூடா நட்பு

21.   பேதைமை

22.  புல்லறிவாண்மை

23.    இகல்

24.    பகை மாட்சி

25.   பகைத்திறந்தெரிதல்

26.    உட்பகை

27.  பெரியாரைப் பிழையாமை

28.   பெண்வழிச் சேறல்

29.   வரைவின் மகளிர்

 30.  கள்ளுண்ணாமை

31.  சூது

32.  மருந்து


 3.      குடியியல் : (  13 )
 
குடியியலில் மொத்தம் பதின்மூன்று
அதிகாரங்கள் உள்ளன.
     
அவை :

1. குடிமை

2.  மானம்

3. பெருமை

4.    சான்றாண்மை

5.   பண்புடைமை

9. நன்றியில் செல்வம்

7..நாணுடைமை

8.   குடிசெயல் வகை

9.  உழவு

10.   நல்குரவு

 11.  இரவு

12.  இரவச்சம்

 13.  கயமை 3.   இன்பத்துப்பால் (  25  )

இது காமத்துப்பால் என்றும் அழைக்கப்படும்.
இதில் மொத்தம் இருபத்தைந்து 
அதிகாரங்கள் உள்ளன.

அவை களவியல், கற்பியல் என்ற
இரு இயல்களாக பகுக்கப்பட்டுள்ளன.


1.  களவியல்.     =  7  அதிகாரங்கள்

2. கற்பியல்.        = 18  அதிகாரங்கள்

      மொத்தம்  :       25   அதிகாரங்கள்
      
மொத்தப் பாடல்கள் : 25 × 10 = 250 

1.  களவியல் :  (  7  )

களவியலில் ஏழு அதிகாரங்கள்
உள்ளன. 

அவை:

1. தகையணங்குறுதல்

2. குறிப்பறிதல்

3. புணர்ச்சி மகிழ்தல்

4 . நலம் புனைந்து உரைத்தல்

5.  காதற் சிறப்புரைத்தல்

6.  நாணுத்துறவுரைத்தல்

7.  அலர் அறிவுறுத்தல்


 2.     கற்பியல்  :  (  18  )

கற்பியலில் மொத்தம் பதினெட்டு
அதிகாரங்கள் உள்ளன.

அவை: 

1.  பிரிவாற்றாமை

2.  படர் மெலிந்திரங்கல்

3.   கண் விதுப்பழி்தல்

4.    பசப்புறுபருவரல்

5. .  தனிப்படர் மிகுதி

6.  நினைந்தவர் புலம்பல்

7.  கனவுநிலை உரைத்தல்

8.   பொழுதுகண்டு இரங்கல்

9.  உறுப்புநலன் அழிதல்

10.  நெஞ்சொடு கிளத்தல்

11. நிறையழிதல்

12. அவர்வயின் விதும்பல்

13. குறிப்பறிவுறுத்தல்

14. புணர்ச்சி விதும்பல்

15. நெஞ்சொடு புலத்தல்

16.  புலவி

17.  புலவி நுணுக்கம்

18.  ஊடலுவகை


                   திருக்குறள் 

இயல்கள்.     ( 9 )       அதிகாரங்கள்  ( 133 )

பாயிரவியல்                       4

இல்லறவியல்.    =            20

துறவறவியல்.    =              13

ஊழ்.                      =                 1

அரசியல்.              =           25

அங்கவியல்.        =             32

குடியியல்.            =            13

களவியல்.            =              7

கற்பியல்.              =              18


மொத்த அதிகாரங்கள்   = 133

மொத்தப் பாடல்கள்  =   133 × 10 = 1330

Comments

Popular Posts