நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா....

  நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா...


"நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும்
இன்னாஆம் இன்னா செயின்"

                           குறள் : 881

நிழல் -  நிழல்
நீர்  -       தண்ணீர்
இன்னாத - தீங்கு செய்தால்
இன்னா - தீயவையாம்
தமர் - சுற்றத்தார், உறவினர்
நீரும் - நீர்மை இயல்பும்
இன்னாவாம் - தீயனவாம்
இன்னா - துன்பம்
செயின் - செய்தால்

நிழலும் நீருக்கும் துன்பம் தரும் தன்மை
இருக்குமானால் அவை துன்பம்
தருவனவாகவே கருதப்படும்.
அதுபோல உறவினர் உட்பகை
கொண்டவராக இருந்தால் அவர்களால்
துன்பமே வந்து சேரும்.

விளக்கம் :

நிழலும் நீரும் முன் இனியனவாயினும்
பின் நோய் செய்வனவாம்.அது
போல சுற்றத்தார் இனிமையாகப் பேசினாலும்
மனதிற்குள் பகைமை உணர்வு கொண்டவராக
இருப்பின் அவரது செயல் யாவும்
துன்பம் தருவதாகவே இருக்கும்.

நிழலும் நீரும் எப்போது நச்சுத் தன்மை கொண்டதாக
மாறிவிடுகிறதோ அப்போதே அவற்றைத்
தவிர்த்து விடுவது நன்று.
நச்சு நீரைப் பருகுதல் உடல் நலக்கேட்டை
தந்துவிடும்.
அதுபோல உறவினர் நன்மை
செய்தவராக இருக்கலாம்.
அதற்காக எப்போதும் அதை மட்டுமே
நம்பி நல்லவர் என்று நினைத்துக்
கொண்டிருந்தால் நாம் ஏமாந்து போவோம்.
எப்போது அவர் உள்ளத்தில் மாறுபாடு
தென்படுகிறதோ அப்போதே அவரிடமிருந்து
விலகிக் கொள்வது நமக்கு  நலம் பயப்பதாக
இருக்கும்.

உட்பகை கொண்டவரை நம்மவர் என்று
எண்ணிப் பழகினால் அது என்றாவது ஒருநாள்
தீமையில்தான் வந்து முடியும்.
மாறுபாடு கொண்டவரை தமர் என்று
எண்ணி உறவு பாராட்டாதிருங்கள்
என்கிறார் வள்ளுவர்.

நிழல்நீர் என்பது நிழலும் நீரும் என்றும்
பொருள் கொள்ளலாம்,நிழலில் இருக்கும் நீர்
அதாவது குளிர்ந்தநீர் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்
இப்படி இருவேறு விதமாக பொருள் கொண்டாலும்
வள்ளுவர் சொல்ல வந்த கருத்து
உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று
பேசும் மனிதர்களை உறவு என்று
சொல்லாதிருத்தல் நலம் என்பதே ஆகும்.

"உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார்
உறவு கலவாமை வேண்டும் "

என்ற வள்ளலாரின் கருத்தும்
இங்கு  நினைவுகூரத் தக்கது.

English couplet :

"Water and shade if they unwholesome prove, will bring you pain.
And qualities of friends who treacheous act, will be your bane. "

Explanation :

Shade and water are not pleasant ,( if ) they cause disease,
So are the qualities of ( one's ) relations not agreeable,
( if  )they cause pain .

Transliteration :

"Nizhalneerum Innaadha Innaa thamarneerum
Innaavaam Innaa seyin "

Comments

Popular Posts