அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம்....

  அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம்.....


அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை "

                                    குறள் : 659

அழ - பிறர் அழுமாறு
கொண்ட. -   கொள்ளப்பட்ட
எல்லாம்-      அனைத்தும்
அழ -       தாம் அழுமாறு
போம் -  நீங்கிவிடும்
இழப்பினும் - இழந்து போனாலும்
பிற்பயக்கும் - திரும்பவும் வந்து சேரும்
நற்பாலவை - நல்ல வழியில் வந்தவை

பிறரை அழ வைத்து வஞ்சகத்தால் சேர்த்த
பொருள் எல்லாம் ஒருநாள் அழதுஅழுது
அவனைவிட்டுப் போய்விடும்.
நல்லவழியில் சேர்த்த பொருள்
கைவிட்டுச் சென்றாலும் தக்க நேரத்தில்
திரும்பவும் கிடைத்துவிடும்.

விளக்கம் : 

பிறருக்கு மன வருத்தம் கொடுத்து பொருள்
ஈட்டுதல் கூடாது.
பிறரை அழ அழ வைத்து அதனால் கிடைக்கும்
பொருள் ஒருநாளும் நிலையாக
இருக்காது.
அவன் எப்படி பிறரை அழ வைத்தானோ அதுபோல
அவனையும் அழ அழ வைத்து அவனைவிட்டு
அச்செல்வம் முற்றிலும் நீங்கிவிடும்.
பிறர் மனம் வருந்தும்படியாக
ஈட்டிய பொருள் நிலைத்து நிற்காது.

எப்படி நாம் அழ அழ வைத்து
அந்தப் பொருளைக் கவர்ந்து கொண்டோமோ
அதுபோன்று அந்தச் செல்வமும் நம்மை அழ
அழ வைத்து அதன் பின்னரே நம் கையை
விட்டுச் செல்லும்.
ஆதலால் பொருள் ஈட்டும் போது
கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
பிறர் கண்ணீரில் சேர்த்த பொருள்
கண்ணீரைத் திரும்பத் தந்துவிடும்.

நல்லவழியில் ஈட்டிய பொருள் நம்
கையை விட்டுச் சென்றாலும் ஒருநாள்
திரும்ப நமக்குக் கிடைப்பது உறுதி.
ஆதலால் நேர்மையான முறையில்
ஈட்டப்பட்ட செல்வமே நிரந்தரமாக
நம்மோடு இருக்கும் என்பதைப்
புரிந்து கொண்டு அறவழியில்
பொருளீட்ட வேண்டும்.

அரசுத்துறைகளில் உள்ளவர்களும்
நேர்மையற்ற முறையில் மக்களைத்
துன்புறுத்தி பணம் வசூலிக்கக் கூடாது.
அது ஆட்சியாளர்களுக்குத் துன்பத்தைத்
தந்துவிடும்.அறவழியில் வரி வருவாய்க்கான
வழிகளை ஏற்படுத்தும் அரசாக
இருக்க வேண்டும் என்ற
அறிவுரையைத் தருகிறார் வள்ளுவர்.

English couplet:

"Who's gained through tears with tears shall go;from
loss good deeds entail harvests of  blessings grow "

Explanation :

All that has been obtained with tears (to the victim)
Will depart with tears( to himself) ; but what has
been by fair means, though with loss at first, will
afterwards yield fruit.

Transliteration :

"Azhak konta Ellaam Azhappom Izhappinum
Pirppayakkum Narpaa lavai "

Comments

Popular Posts