பணம் பத்தும் செய்யும்

                         பணம் பத்தும் செய்யும்   

     "பணம் பத்தும் செய்யும் "
             "    பணம் பந்தியிலே குணம் குப்பையிலே"
                "  இல்லானை இல்லாளும் வேண்டாள் 
                  ஈன்றெடுத்த தாய் வேண்டாள்
                   செல்லாது அவன் வாயிற் சொல்"
                   "பணமில்லாதவன் பிணம்"

     இப்படி பணமொழிகள் ஏராளம் உண்டு.
     பணத்தால் தாயைத் தவிர எல்லாவற்றையும் வாங்கிவிடலாம் என்பார்கள்.
     ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. 
     பணம் வந்தால் பத்து கெட்ட குணங்கள் வந்துவிடும்.
     இதைத்தான் "பணம் பத்தும் செய்யும் "என்று சொல்லி வைத்தார்கள்
 அதாவது :
        
         1.  பேராசை
         
       2.    தீய இச்சை 
      
        3.    கஞ்சத்தனம்
        
        4.    காதல்
        
         5.   அகம்பாவம் அதாவது ஈகோ
        
          6.  பொறாமை 
          
         7.    ஆடம்பரம்
        
         8.    தனக்கு நிகர் எவரும் இல்லை என்ற அகங்காரம்
        
        9   கர்வம்
        
       10.    கெடுமனம் அதாவது தனக்கு நேர்ந்த துன்பம் பிறருக்கும் ஏற்பட வேண்டும் என்ற கொடிய புத்தி
           போன்ற பத்து தீய குணங்களும் வந்து சேர்ந்து விடுமாம்.
           பணம் ஒருவனைச் சும்மா இருக்க விடாது.
           என்பதற்காக சொல்லப்பட்டதுதான் "பணம் பத்தும் செய்யும்" என்ற இந்தப் பழமொழி.
                

Comments