கண்ணின்று கண்ணற....

            கண்ணின்று கண்ணறச்.......


 "   கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க
        முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல் "
                                                                     குறள்: 184


      நேருக்கு நேராக நின்று ஒருவருடைய கண்களைப் பார்த்து 
துணிச்சலோடு கடுமையாக எதுவும் சொல்லலாம். ஆனால்
பின்விளைவுகள் எதையும் எதிர் பார்க்காமல் நேரில் இல்லாத ஒருவரைப்பற்றி ஒருபோதும் எதுவும் பேசுதல் கூடாது.

      English couplet:.   184

       "   In presence though unkindly words you speak say not
          In absence words whose ill result exceeds your thought "

Explanation :

           Though you speak without kindness before another's face. Speak not in his absence  words which regard not the evil subsequently resulting from it.


      Transliteration :

       " Kannindru Kannarach  Chollinum Sollarka
         Munnindru  Pinnokkaah Chol "


          ஒருவரைப் பற்றி பேச வேண்டுமா....துணிந்து முன்னால்
      நின்று பேசுங்க....அப்படி பேச தைரியம் இல்லையா...
        பின்னால் போய் இல்லாததையும் பொல்லாததையும் பேசாதீங்க...    
        அப்படி நீங்க ஒன்று பேச....அது சம்பந்தப்பட்ட நபர் காதில் விழ...
        அதனால் வம்பு வர...எதற்குங்க.. .இந்த வீண் வம்பெல்லாம்...
        
          இதைத்தாங்க வள்ளுவர் நயமாக இப்படி சொல்லி இருக்கிறார்.
            வள்ளுவர் சொன்னால் சரியாகதாங்க இருக்கும்.
            கேட்டுதான் பார்ப்போமே!
         
      
           

Comments

Popular Posts