பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும்....

         பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும்....

"பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டம்
சால மிகுத்துப் பெயின் "

                                 குறள்  :  475

பீலி _  மயிற்தோகை 
பெய் _ ஏற்றிய
சாகாடும் _ வண்டி,
அச்சு _ வண்டியின் அச்சு
இறும் _ முறிந்துவிடும்
அப்பண்டம் _ அந்தப் பொருள்
சால _மிகுதியாக
மிகுத்து _ பெருக்கி, அதிகமாக
பெயின் _ இட்டால்

மயிலிறகு ஏற்றிய வண்டியே ஆனாலும் 
அளவுகடந்து ஏற்றும்போது அதன் அச்சு
முறிந்துவிடும்

விளக்கம் :

மிக மெல்லிய மயிலிறகாக இருந்தாலும்
அளவு அதிகமாக ஆக அச்சுமையைத் தாங்க
இயலாது . அளவு அதிகமாகிப் போனால்
அந்த வண்டியின் சக்கரத்தில்
உள்ள அச்சு முறிந்துபோக நேரிடும்.
தாங்கு சக்தி இருக்கும்வரை மட்டுமே
அதனால் பொருட்களை இழுத்துச்
செல்ல முடியும்.
தாங்கு சக்தி மீறி போய்விட்டால்
வண்டியின் அச்சு நொடிந்து போகுமே தவிர
அதற்கு மேலும் ஒரு அடிகூட முன்னே 
செல்ல முடியாது . 

அதுபோல எவ்வளவு
வலிமை குறைந்தவராக இருந்தாலும்
பலர் சேர்ந்து விட்டால் அவர்களது
வலிமையைக் குறைவாக மதிப்பிடலாகாது.
அதுமட்டுமல்லாது  சிறிது சிறிதாகச் சேரும்
கவலைகள் நம் மனதை உடைந்து போகச்
செய்யலாம். 
எதுவும் அளவோடு இருத்தல் வேண்டும்.
அளவு மீறினால் ஆபத்தாக முடியும்.

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கும் கடன்
ஒருநாள் கூரையைத் தொட்டுக் கொண்டு
நிற்கும்.
இப்படி எதிலும் அளவில்லாமல்
செயல்படுதல் கூடாது.
அளவறிந்து ,தாங்கும் திறன் அறிந்து
செயல்படுதல் நன்று  என்பது இந்தக் 
குறள் மூலமாக நாம் பெறும் கருத்தாகும்.

English couplet :

"With peacock feathers light, you load the wain;yet heaped
too high, the axle snaps in swain"

Explanation: 

The axle tree of a bandy , loaded only with peacocks' feathers
Will break, if it be greatly overloaded.

Transliteration : 

"Peelipey saakaatum achchirum appantam
Saala mikuththup peyin "

Comments

Popular Posts