தமிழ் எழுத்துகள்

                               தமிழ் எழுத்துகள்


           தமிழ் எழுத்துகள் எத்தனை என்ற கேள்விக்கு  247 என்று   நம்மில் பலருக்குத் தெரியும்.
                காரணம் தமிழ் எழுத்துகள் எத்தனை என்பதுகூட
                தெரியவில்லையே என்று யாராவது சொல்லிவிட்டால்....
                அப்படி ஒரு அச்சம்.
                எப்படி என்று கேட்டால் சரியாக முழுவதையும்சொல்லத்த  தெரியாது.
                கூட்டிக் கழித்து சொல்லிப் பார்ப்போம்.
                அங்கங்கே இடிக்கும்.
                கொஞ்சம் நினைவுபடுத்திப் பார்ப்போம்.

                  உயிர் எழுத்துகள்           =    12
                  மெய்யெழுத்துகள்        =     18
                  உயிர்மெய் எழுத்துகள் =   216
                  ஆய்த எழுத்து.            =           1

                  மொத்த  எழுத்துகள்     =  247

                  எழுத்து எனப்படுவ
                  அகரம் முதல் னகரம் இறுவாய்
                   முப்பஃது என்ப "
                                       என்பது தொல்காப்பியம்.
          
                       உயிர் எழுத்துகள் : 12

         அ   ஆ  இ  ஈ   உ  ஊ  எ     ஏ  ஐ  ஒ   ஓ  ஔ
          
                  
       குறில் எழுத்துகள் : 
      
                   அ  இ  உ  எ  ஒ   ஆகிய ஐந்து எழுத்துகளும் குறில்
                   எழுத்துகள் எனப்படும்.

                   இவை குறைந்த ஒலியளவு கொண்டவை.அதாவது
                   ஒரு மாத்திரை அளவு கொண்டவை.
                  
         நெடில் எழுத்துகள். :
        
                       ஆ   இ   ஈ   ஊ   ஏ   ஐ   ஓ   ஔ  ஆகிய ஏழு எழுத்துகளும் நெடில் எழுத்துகள் எனப்படும்.
                     இவை   அதிக ஒலியளவு கொண்டவை . அதாவது
                      இரண்டு   மாத்திரை அளவு கொண்டவை.
                       
                    
                       மெய்யெழுத்துகள்  :  18

          அவையாவன : 

                 க்  ங்  ச்  ஞ்  ட்  ண்  த்  ந்   ப்  ம்  ய்  ர் ல்   வ்  ழ்  ள்   ற்  ன்
                 ஆகிய பதினெட்டு எழுத்துகளும் மெய் எழுத்துகள்
                 எனப்படும்.

        இவை  வல்லினம் ,மெல்லினம் , இடையினம்  என அவை ஒலிப்பு
        முறையை வைத்து பகுக்கப்பட்டுள்ளன.
        மெய் எழுத்துகள் அரை மாத்திரை  ஒலியளவு கொண்டவை.

         வல்லினம்.  :

                        க்  ச்  ட்   த்  ப்  ற் ஆகிய ஆறு மெய்யெழுத்துகளும்
                        வல்லினம் எனப்படும்.

        மெல்லினம்  :

                       ங்  ஞ்   ண்    ந்  ம்    ன் ஆகிய ஆறு
                        மெய்யெழுத்துகளும் மெல்லினம் எனப்படும்.

        இடையினம்   :  

                  ய்   ர்  ல்   வ்   ழ்    ள்  ஆகிய ஆறு எழுத்துகளும்
                   இடையினம் எனப்படும்.
         
                
                              உயிர்மெய் எழுத்துகள்

     "  புள்ளிவிட்டு அவ்வொடு முன்உரு ஆகியும்
       ஏனை உயிரொடு உருவு திரிந்தும்
       உயிர் அளபாய் அதன்வடிவு ஒழிந்து இருவயின்
       பெயரொடும் ஒற்று முன்னாய் வரும் உயிர்மெய் "
                             
                                                               நன்னூல்   _89

       .
               
     உயிர் எழுத்தும் மெய் எழுத்தும் சேர்ந்து உயிர்மெய் எழுத்து தோன்றும்.
      இதில் மெய் எழுத்து முன்னும் உயிர் எழுத்துப் பின்னும் ஒலிக்கப்படும்.
      பதினெட்டு மெய் எழுத்துகளும் பன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துகளோடு சேர்ந்து இருநூற்றுப் பதினாறு (216  )
      உயிர்மெய்  எழுத்துகள் தோன்றும்.

        எடுத்துக்காட்டு. :

                          க்  + அ.    = க
                          க்  +  ஆ    = கா
                          க்  +  இ    =  கி
                          க்  +  ஈ      =  கீ
                          க்   +  உ    =  கு
                          க்  +  ஊ    = கூ
                          க்  +   எ     = கெ
                          க் +    ஏ     = கே
                          க்  +   ஐ   =  கை
                          க்  +   ஒ   =  கொ
                          க்  +   ஓ     =  கோ 
                          க்  +   ஔ  =  கௌ

                  இவ்வாறு      18   ×   12  =  216  உயிர்மெய் எழுத்துகள்
                   தோன்றுகின்றன.

                 ஆய்த எழுத்து  =   1        (     ஃ   )

            ஆய்த எழுத்தின் ஒலியளவு   அரை மாத்திரை ஆகும்.

             " இயல்பு எழும் மாந்தர் இமை  நொடி மாத்திரை  "
            
               என்கிறது நன்னூல்.
            

            தமிழ் எழுத்துகள் மொத்த எண்ணிக்கை 247.
             

Comments

Popular Posts