ஆத்திசூடி_ மகர வருக்கம்,வகர வருக்கம்

                          ஔவையின் ஆத்திசூடி

            (      மகர வருக்கம் மற்றும் வகர வருக்கம் )
                              

       1. "மனம்தடு மாறேல் ."
     
              மனிதில் தடுமாற்றமின்றி  உறுதியாக   இரு.
              
                Don't vacillate.
                
       2. "மாற்றானுக்   கிடங்கொடேல்."
      
              பிறர் நம்மைத் தவறுதலாக பேச இடங்கொடுத்தல் கூடாது.
              
                Don't accommodate your enemy.
                
       3. "மிகைபடச் சொல்லேல்."
      
               இருப்பதை மிகைப்படுத்திப் பேசக்கூடாது.
               
                     Don't over dramatize.
                     
       4. "மீதூண் விரும்பேல்."
      
                  பெருந்தீனி கூடாது.
                  
               Don't be a glutton.
               
       5. " முனைமுகத்து நில்லேல்."
      
              நீதியில்லாச் சண்டையில் முன் நில்லாதே.
              
               Don't join an un just fight.
               
       6. "மூர்க்கரோடு இணங்கேல்."
     
                  பிடிவாதக்காரரோடு பழக்கம்  இருத்தல் கூடாது.
                  
             Don't agree with the stubborn.
             
       7. "மெல்லினல்லாள் தோள்சேர்."
       
           மனைவியோடு நல்ல உறவு கொண்டிரு.
           
                 Stick with your extemplary  wife.
                 
       8. "மேன்மக்கள் சொற்கேள்."
     
          நல்ல அறிவுடைய நன் மக்கள் சொல்லைக் கேட்டு ஒழுகு.
          
            Listen to men of quality.
            
       9. "மைவிழியார் மனையகல்."
      
              விலைமாதரோடு உறவு கொள்ளாமல் விலகி இரு. 
              
              Dissociate from the jealous.
              
       10. "மொழிவ தறமொழி."
       
                     சொல்லுவது தெளிவாக பிறர் புரியும்படி பேசு.
                     
                Speak the clarity.
                
       11. "மோகத்தை முனி."
     
                 எந்தப் பொருளின் மீதும் அதிகப்படியான ஆசை
                 வைக்காதே.
                   
                    Hate any desire for lust.


வகர வருக்கம்


  1.  "வல்லமை பேசேல்"
  
     உன்னைப்பற்றி நீயே புகழ்ந்து பேசாதே. 
     
   Don't self praise.
   
2   "வாதுமுற் கூறேல். "

      முந்தி நின்று வாதிடாதே.
      
      Don't gossip or spread rumor.
      
3  " வித்தை விரும்பு."

      எல்லாவித கலைகளையும் அறிந்து கொள்ள விரும்பு.
      
       Long to learn.
       
4.   "வீடு பெறநில்."

      நற்பேறு அடையும் வழிகளில் அறச்செயல்கள் செய்து ஒழுகு.
      
     Work for a peaceful life.
     
5.  "உத்தமனாய் இரு."

       நல்ல பண்புகள் கொண்டவனாக வாழ்.
       
       Lead exemplary life.
       

6.  "ஊருடன்  கூடிவாழ்."

       ஊராருடன் இணக்கமாக இரு.
       
       Live amicably.
       

7. "வெட்டெனப்  பேசேல்."

   யாருடனும் கடினமாகப் பேசாதே.
   
 Don't be harsh with words and deeds.
 
8.  "வேண்டி வினைசெயேல்."

      வேண்டுமென்றே தீய செயல்களில் ஈடுபடாதே.
      
      Don't premeditate harm.
      
9.  "வைகறை துயிலெழு"

      அதிகாலையிலேயே எழும்பும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்.
      
      Be an early _riser.
      
10.   "ஒன்னாரைத் தேறேல்."

       பகைவர்களை ஒருபோதும் நம்பாதே.
       
       Never join your enemy.
       
11." ஓரஞ் சொல்லேல்."

        எந்த வழக்கிலும் ஒருதலைச் சார்புடையவனாக பேசாமல்
        நடுநிலையுடன் பேசு.
        
        Be impartial in judgement.
       

Comments

Popular Posts