ஔவையின் ஆத்திசூடி (உயிர் வருக்கம் )

                       ஔவையின் ஆத்தி சூடி

                             ( உயிர் வருக்கம் )


ஆத்திசூடி படிக்காமல் தமிழ் எழுத்து் படிப்பதில்லை.
     ஔவையைச் சொல்லாமல் தமிழ் புலவர் வரிசை சொல்லப்படுவதும் இல்லை.
     அ ன்னா,   ஆ வன்னா படிக்க வேண்டுமா கூடவே கூப்பிடு ஔவையை என்று ஆரம்பப் பள்ளியிலேயே ஆத்திசூடியையும் படிக்க வைத்துவிடுவர்.
     எல்லோருக்கும் உயிர் வரிசை ஆத்திசூடி கண்டிப்பாக மனப்பாடமாக இருக்கும்.
     பொருள் தெரிந்தவையும் உண்டு. தெரியாதவைகளும் உண்டு.
     தெரிந்திருந்தாலும் மறுபடியும் ஒருமுறை படிப்பதில் தப்பே இல்லைங்க...
   ஆத்திசூடி ஔவையாரால் மிக எளிய நடையில் ஒற்றைவரியில் பாடப்பட்ட  ஒரு பாடல் தொகுப்பு. இதில் மொத்தம் 109  வரிகள் உள்ளன.
   உயிர் வருக்கம்
   உயிர்மெய் வருக்கம்
   சகர வருக்கம்
   தகர வருக்கம்
   நகர வருக்கம்
   பகர வருக்கம்
   மகர வருக்கம்
   வகர வருக்கம்
   என  எட்டு வருக்கங்களாக அவை பிரிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளன.
  
முதலாவது உயிர் வரிசை பாடல் வரிகள்.
   அத்தனையும் முத்து.
   தமிழுக்குக் கிடைத்ததொரு மிகப்பெரிய சொத்து எனலாம்.
   அகரம்முதல்  ஃவரை உள்ள பதின்மூன்று வரிகளையும் அதன் விளக்கத்தையும்  இப்போது காண்போம்.

         1.   அறம் செய்ய விரும்பு.

பொருள்.  :     அறச்செயல்கள்  செய்ய  ஆசைப்படு.அதாவது தரும காரியங்கள் செய்.

Translation :
             Learn to love virtue.

    Transliteration :
       .            1.   "  Aram seiya virumbu."
     
            
                    2    ஆறுவது சினம் .
                   
       பொருள்:                 கோபத்தைக் குறைத்துக் கொள்.

       Translation :

                       Control anger.

       Transliteration :

                             Aaruvathu Sinam.                     

      3.      இயல்வது கரவேல்
    
          பொருள் :     உன்னால் கொடுக்க இயலும்போது யாசித்து வருபவர்க்கு பொருளை மறைத்து வைக்காமல் இயன்ற மட்டும் கொடு.                      
               
     Translation :

               Don't forget charity.

       Transliteration:

              Iyalaathu kadavul

   4 . ஈவது விலக்கேல்

       பொருள் :  ஒருவர் மற்றவருக்கு கொடுப்பதை ஒருபோதும் தடுக்காதே.
      

Translation :.

           Don't prevent philanthropy.

  Transliteration :.

          Eevathu vilakkel

5.       உடையது விளம்பேல்

பொருள் :       உன்னிடம் உள்ள பொருளையோ அல்லது மறைத்து வைக்க தக்கதான   எந்த  ஒரு செயலையோ பிறர் அறியும்படி கூறாதே.

  Translation :

      Don't betray confidence.

Transliteration :

        Udayathu vilambaram

6.    ஊக்கமது கைவிடேல்

    பொருள் :   ஒருபோதும் முயற்சி செய்வதை கைவிடாதே.

Translation :

         Don't forsake motivation.

Transliteration:

     Ookamadhu  kaividael

      7. எண் எழுத்து இகழேல்

     பொருள் :  கணித நூல்களையும் இலக்கண இலக்கிய நூல்களையும் இகழ்வாக நினைத்து கற்காது விட்டுவிடுதல் கூடாது.

       Translation :

         Don't despise  learning.

     Transliteration :

       En ezhuthu egalel

   8.    ஏற்பது இகழ்ச்சி

     பொருள் :   பிறரிடம் பிச்சையெடுத்து வாழ்தல்  இழிவானது.
         பொருளுக்காக  யாரிடம் யாசித்து நிற்க கூடாது.

   Translation :

       Begging is disgraceful.

    Transliteration :

             Erpathu egalchi.    

       9.       ஐயம் இட்டு உண்.

         பொருள் :    நம்மிடம்   யாசித்து வருபவருக்கு உணவளித்து பிறகு உணவு உண்ண வேண்டும்.

      Translation :
     
       Share with the needy before you eat.
       Transliteration :

  Transliteration :
 
           Aiyam edtu un.

10.     ஒப்புரவு ஒழுகு

        பொருள் :  உலக நடையை அறிந்து அத்தோடு  இயைந்து நடக்கப் பழகு.

Translation :

       Adapt to your changing world.

    Transliteration :

         Oppuravu 0zhughu

     11.   ஓதுவது ஒழியேல்

        பொருள் :      நல்ல நூல்களைக்   கற்பதை ஒருபோதும் கைவிட்டு விடாதே.

     Translation :

           Never stop  learning.

    Transliteration :

               Oothuvathu ozhiael.

12.. ஔவியம் பேசேல் .

பொருள் :   ஒருவரிடமும் பொறாமை கொண்டு பேசாதே.

    Translation :

               Don't speak I'll about others.

         Transliteration :
              Ariviyam  beaseal

13.  அஃகம் சுருக்கேல்.

      பொருள் :  அதிக லாபம் வேண்டி தானியங்களைக் குறைத்து அளந்து விற்காதே.

     Translation :

         Don't shortchange .

Transliteration :

         Akkam surukkael.

             


     

       

      

           

     

                 
       

Comments

Popular Posts