வல்லினம் மிகும் இடங்கள்

                    வல்லினம் மிகும் இடங்கள்


  க,  ச   ட. ,  த.  ப.   ற.  வல்லின எழுத்துகள் 
என்பது நாம் அறிந்த ஒன்று.
 இரண்டு சொற்கள் சேரும்போது
 வருமொழி முதலில் வல்லின எழுத்து 
வந்தால் எந்தெந்த இடங்களில் மிகும்
எந்தெந்த இடங்களில் மிகாது   
என்பதைப்பற்றி பல்வேறு  
ஐயங்கள் உண்டு.
வல்லின எழுத்துகளில் ட , ற 
ஆகிய இரண்டு எழுத்துகளும்
மொழிமுதல் வராது.

மீதமுள்ள க்  ,ச் ,த் ,  ப் ஆகிய நான்கு
வல்லின எழுத்துகளும் வருமொழி 
முதல் எழுத்தாக அமையும்போது 
எந்தெந்த இடங்களில் எல்லாம் 
ஒற்று மிகுந்து வரும் 
என்பதைக் காண்போம்.

 க ,  ச , த  ,ப என்ற எழுத்துகள்
 அப்படியேவும் வரலாம். தமது
 வருக்க எழுத்தாகவும் வருமொழி
 முதல் எழுத்தாக வரலாம்.

 உதாரணமாக ,
 அந்த  +  பள்ளி  =  அந்தப் பள்ளி 
என எழுதுகிறோம்.

இதில் பள்ளி என்பது வருமொழி.
 முதல் எழுத்து' ப. '
  இந்த 'ப' என்பது      ப் + அ  = ப
  என உயிர்மெய் ஆகிறது.

இப்போது 'ப் 'என்ற வல்லினம் 
கருத்தில் கொள்ளப்படும்.
          
வருமொழி முதல் எழுத்து 'ப் 'என்ற  
வல்லின மெய் எழுத்தாக கொள்ளப்பட்டு
 வல்லினம் மிகுதலுக்கும் மிகாததற்குமான 
இலக்கணம் கூறப்படுகிறது.

படித்தவர்களுக்குக்கூட 
இந்த வல்லினம் மிகும் மிகா
இடங்களைப்பற்றி 
ஐயப்பாடு உண்டு.  

அந்த ஐயப்பாட்டினை ஓரளவாவது
போக்க உதவுவதாக இந்தக் கட்டுரை
 இருக்கும் என்று நம்புகிறேன்.

நிதானமாக படித்துக் கொண்டே வந்தால்
நன்கு புரியும்.
        
1. அந்த , இந்த , எந்த,
     அங்கு, இங்கு , எங்கு,
     அப்படி, இப்படி, எப்படி
 போன்ற சுட்டு மற்றும் 
 வினாச்சொற்களின்
 பின் வரும் வல்லினம் 
( க, ச, த, ப)மிகும்.
 
அந்த  +  பையன்  =  அந்தப் பையன்
அந்த  +  சட்டி  =  அந்தச் சட்டி
இந்த  +  புத்தகம்.   = இந்தப்  புத்தகம்
இந்த  +  தகடு.  =      இந்தத்  தகடு
எந்த + கம்மல் = எந்தக் கம்மல்
 எங்கு + சென்றாய் = எங்குச் சென்றாய்
இங்கு + கண்டேன் = இங்குக் கண்டேன்
அப்படி + போடு = அப்படிப் போடு
இப்படி+ போடு= இப்படிப் போடு
எப்படி + படித்தாய் = எப்படிப் படித்தாய்

   2.   அத்துணை. , இத்துணை , 
 எத்துணை  என்னும் சொற்களுக்குப் 
  பின் வரும் வல்லினம் 
(க, ச, த, ப)மிகும்.

அத்துணை  +  புகழ்   =  அத்துணைப்  புகழ்
இத்துணை  +   செழுமை  =  இத்துணைச்  செழுமை
எத்துணை  +  கொடுமை  =  எத்துணைக் கொடுமை 

  3.  அவ்வகை  ,  இவ்வகை ,  எவ்வகை  என்னும்  சொற்களுக்குப் பின் வரும்
 வல்லினம் (க, ச, த, ப )மிகும்.

 அவ்வகை  +  காடு   =  அவ்வகைக் காடு
 இவ்வகை  +  பந்தல்  =  இவ்வகைப் பந்தல்
 எவ்வகை  +  பெயர்   =  எவ்வகைப் பெயர்

4. அ, இ என்னும் சுட்டெழுத்தின் பின்னும்
எ என்னும் வினா எழுத்தின் பின்னும்
 வரும் வல்லினம்( க, ச, த, ப) மிகும்.

அ + பெட்டி = அப்பெட்டி
இ+ பெண் = இப்பெண்
எ + திசை = எத்திசை

5.   மற்ற  ,  மற்று  ,  மற்றை  என்னும் 
சொற்களுக்கு  பின் வரும்
வல்லினம்  (க, ச, த, ப)  மிகும்.

மற்ற  +  கலை.        =  மற்றக்  கலை
மற்று   +  சிலை   =  மற்றுச்  சிலை 
மற்றை   +  பயன்   =   மற்றைப்  பயன்

6.இரண்டாம் வேற்றுமை 
   உருபும் பயனும் 
உடன் தொக்கத்தொகையில்  
வல்லினம்  ( க, ச, த, ப)மிகும்..
 
 இப்போது உருபும் பயனும் உடன்
 தொக்கத் தொகை என்றால்
 என்ன என்பதை நாம்  தெரிந்தாக  வேண்டும்.

வேற்றுமை உருபு மட்டுமன்றி
அதன் பொருளும் மறைந்து
வரும் சொற்களை   உருபும் பயனும் 
உடன் தொக்கத் தொகை என்று கூறுவோம்.

 நீர்க்குடம்  _   ( நீரையுடைய குடம் )
 என்பது பொருள்.
 இதில் இரண்டாம் வேற்றுமை
 உருபு 'ஐ ' மறைந்திருக்கிறது.

மோர்  +  குடம்.  =  மோர்க்குடம்
(மோரை உடைய குடம்)

 மலர் +   கூந்தல்  = மலர்க்கூந்தல்
(மலரை உடைய கூந்தல் )

தயிர்  +  பானை  =  தயிர்ப்பானை
(தயிரை உடைய பானை )

தண்ணீர்  + தொட்டி = தண்ணீர்த்தொட்டி 
(தண்ணீரை உடைய தொட்டி)

7. மூன்றாம் வேற்றுமை உருபும் 
பயனும் உடன் தொக்கத் தொகையில்
 வல்லினம்( க, ச, த, ப )மிகும்.

 இதிலும் மூன்றாம் வேற்றுமை
 உருபு 'ஆல் மறைந்து நிற்கிறது.
        
இரும்பு.  + தூண்  =  இரும்புத்தூண்
(இரும்பால் ஆகிய தூண்)

மரம் + பெட்டி = மரப்பெட்டி
( மரத்தால் ஆகிய பெட்டி)

தங்கம் +  தாலி  =  தங்கத்தாலி
( தங்கத்தால் ஆகிய தாலி )
             
8. நான்காம் வேற்றுமை உருபும் பயனும்
 உடன்தொக்கத் தொகையில் 
வல்லினம் (க, ச, த, ப )மிகும்.

 நான்காம் வேற்றுமை உருபு 'கு' 
மறைந்து நிற்கிறது.

குடை  +  கம்பி  = குடைக்கம்பி
 ( குடைக்கான கம்பி )

சட்டை + துணி = சட்டைத்துணி
( சட்டைக்கான துணி)


9.  ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கத்தொகையில் 
வல்லினம்( க, ச, த, ப )மிகும்.

 ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு 'இன் '
 மறைந்து நிற்கிறது.
       
 அடுப்பு  +  புகை  =  அடுப்புப்புகை 
(அடுப்பின் புகை)
 விழி   +   புனல்  =  விழிப்புனல்

10. இரண்டாம் வேற்றுமை விரியில்
வல்லினம்( க, ச, த, ப ) மிகும். 
 இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு 'ஐ'

நூலை + படி = நூலைப்படி
பூவை + கொடு = பூவைக் கொடு
பாலை+ குடி = பாலைக்குடி
மண்ணை +தோண்டு = மண்ணைத்தோண்டு
விண்ணை + பார் = விண்ணைப்பார்

11. நான்காம் வேற்றுமை விரியில்
வல்லினம் ( க, ச, த, ப ) மிகும்.

நான்காம் வேற்றுமை உருபு 'கு'

தம்பிக்கு + கொடு= தம்பிக்குக் கொடு
வீட்டுக்கு + செல் = வீட்டுக்குச் செல்
புத்தகத்தை + தா = புத்தகத்தைத் தா
குளத்தை + பார் = குளத்தைப் பார்

12.   பண்புத்தொகையில் 
வல்லினம்(க, ச, த, ப) மிகும்.
       
 வண்ணம் ,   வடிவம்  ,அளவு  , சுவை 
 முதலிய பண்பை      விளக்குவதற்கான
 'ஆகிய' என்னும் இடைச்சொல்
 மறைந்து நிற்பது பண்புத்தொகை 
எனப்படும். 
 (எல்லா பண்புத் தொகைகளிலும் வல்லினம் மிகாது.சில விதிவிலக்குகளும் உண்டு
பண்புத்தொகை கட்டுரையைப் படிக்கவும்.)
     
   பச்சை  +  கிளி  =      பச்சைக்கிளி
   வெள்ளை  +   குதிரை  = வெள்ளைக்குதிரை 
   பொய்  +  செய்தி  =  பொய்ச் செய்தி 
  புது  +  குடம்    =   புதுக்குடம்
            
             
 13. .  இருபெயரொட்டுப் பண்புத் தொகையில் 
வல்லினம்(க, ச, த, ப ) மிகும்.

 பொதுப்பெயரோடு சிறப்புப்பெயரோ
 சிறப்புப் பெயரோடு பொதுப் பெயரோ
 சேர்ந்து ஒரு பொருளை உணர்த்துவது
 இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை 
எனப்படும்.
                  
  தாமரை. +   பூ. =     தாமரைப்பூ. 
தாமரை என்பது சிறப்புப்பெயர். 
பூ என்பது பொதுப்பெயர்.

 சாரை. +  பாம்பு =    சாரைப்பாம்பு.
சாரை என்பது சிறப்புப் பெயர்
பாம்பு என்பது பொதுப் பெயர்

 மார்கழி  +  திங்கள்  = ,மார்கழித்திங்கள்
மார்கழி என்பது சிறப்புப் பெயர்
திங்கள் என்பது பொதுப் பெயர்
               
14.  உவமைத்தொகையில் 
வல்லினம் ( க, ச, த, ப ) மிகும்.

உவமைக்கும் சொல்லுக்கும் இடையில் 
வரும்  போன்ற' என்ற உவமை உருபு 
மறைந்து வருவது உவமைத்தொகை 
எனப்படும்.

மலர்  +  கண்  =  மலர்க்கண் 
   ( மலர் போன்ற கண் )

 தாமரை  + கை =   தாமரைக்கை
( தாமரை போன்ற கை)

  மலை  +  தோள்  =  மலைத்தோள்
(மலை போன்ற தோள்)
                     
15..  அரை,  பாதி  என்னும் 
எண்ணுப் பெயர்களின் பின்வரும் 
வல்லினம் ( க, ச, த, ப )மிகும்.
     
அரை  +  காணி  = அரைக்காணி
 அரை  +  படி  = அரைப்படி
 பாதி  + பங்கு  =  பாதிப்பங்கு
பாதி  +  செலவு  =  பாதிச்செலவு
          
16. ஓர் எழுத்து சொற்கள் சிலவற்றில் 
வல்லினம்( க, ச, த, ப  )மிகும்.

 (எல்லா எழுத்திலும் வல்லினம் மிகாது.)
தை  +  பாவை  =  தைப்பாவை
தீ  +  சுடர்    =  தீச்சுடர்
பூ + தொட்டி = பூந்தொட்டி


 17...  ஈறுகெட்ட எதிர்மறை 
பெயரெச்சத்தின் பின் வரும் 
(க, ச, த, ப)
வல்லினம் மிகும்.
                 
ஒரு வினைச்சொல் அதன் கடைசி 
எழுத்து இல்லாமல் வந்து 
அதனை அடுத்துவரும் பெயர்ச்சொல்லுக்கு
விளக்கம் தருவதாக இருந்தால் அது ஈறு கெட்ட எதிர்மறை பெயரெச்சம் எனப்படும்.
                 
செல்லாக்காசு ( செல்லாத காசு)
வளையாச் செங்கோல். (வளையாத செங்கோல் )
அழியாப்புகழ்.  (அழியாத புகழ் )
ஓயாத் தொல்லை (  ஓயாத தொல்லை )
வணங்காத் தலை  (வணங்காத  தலை )
கேளாச்செவி ( கேளாத செவி)
ஓடாக் குதிரை ( ஓடாத குதிரை )
                       
 18.. வன்றொடர் குற்றியலுகரத்தின் 
பின் வரும் (க, ச, த, ப)வல்லினம் மிகும்.

வல்லினமெய் எழுத்துகளை 
அடுத்துவரும் கு,  ,சு  ,டு.  ,  து,  பு. ,  று  
வன்றொடர் குற்றியலுகரமாகும்.
                  நாக்கு
                  கச்சு
                  பாட்டு
                  பத்து 
                  உப்பு
                  பற்று
 இந்த வன்றொடர் குற்றியலுகரத்தை 
அடுத்து வரும்    க ,ச ,த ,ப  மிகும்.

   பத்து +  பாட்டு  =  பத்துப்பாட்டு
  எட்டு  +  தொகை  =   எட்டுத்தொகை
  பட்டு  +  சேலை  =  பட்டுச்சேலை
                          
 19..  முற்றியலுகரத்தின் பின் வரும் 
வல்லினம்( க , ச , த , ப ) மிகும்.

ஒரு சொல்லின் இறுதியில் வரும்
உகரம் தன மாத்திரை அளவான
ஒரு மாத்திரையில் ஒலிக்குமானால்
அது முற்றியலுகரம் எனப்படும்.

  திரு+  கோவில்  =  திருக்கோவில்
 பொது  +  சொத்து  =   பொதுச்சொத்து
 புது  +  பை  =  புதுப்பை
திரு + குறள் = திருக்குறள்
அணு + கழிவு = அணுக்கழிவு
வலு + சேர்க்கும் = வலுச் சேர்க்கும்
நிறைவு + பேச்சு = நிறைவுப் பேச்சு

20...  உயிரீற்றுச் சொற்களின் 
பின் வரும் ( க, ச, த, ப )
வல்லினம் மிகும்.

 மழை  +  காலம்  =  மழைக்காலம்

இதில் 'ழை' நிலைமொழி ஈறு.
  ழ் + ஐ  = ழை
ஆதலால் இது  உயிரீற்றுச்
சொல் எனப்படுகிறது.

  பனி  +  துளி  =     பனித்துளி 
                      
21. சால  ,  தவ முதலான 
உரிச்சொற்களின் பின் வரும் 
வல்லினம் (க , ச,  த, ப ) மிகும்.

(சால, உறு, தவ, நனி ஆகிய
நான்கும் உரிச் சொற்கள்
எனப்படும்.)

 சால  +  பேசினான் =   சாலப் பேசினான்
  தவ  +  பெரிது =     தவப் பெரிது
                     
 22..   ட ,ற  ஒற்று இரட்டிக்கும் 
உயிர்த்தொடர் மற்றும் நெடில் தொடர் குற்றியலுகரங்களின் 
பின் வரும் வல்லினம் 
( க, ச, த, ப)மிகும்.

ஆடு + பட்டி =     ஆட்டுப்பட்டி
நாடு + பற்று =      நாட்டுப்பற்று
                         
 23.    தனிக்குறிலை அடுத்து வரும்
 'ஆ 'காரத்தின் பின் வரும் 
வல்லினம் (க, ச, த, ப )மிகும்.

 வினா  +  குறி  = வினாக்குறி
 பலா  +  பழம்  =  பலாப்பழம்
         
24.  ஆய் ,  போய்  என்னும் 
வினை எச்சங்களுக்குப் பின் வரும் 
வல்லினம்  ( க , ச, த, ப ) மிகும்.

 கருத்தாய்  +  கேட்டான்  =  கருத்தாய்க் கேட்டான்
 அன்பாய்   +  சொன்னார்  =  அன்பாய்ச் சொன்னார்
 போய்  +  பார்  =  போய்ப் பார்
        
  25. முன்னர்  , பின்னர்  என்னும் 
இடைச்சொற்களுக்குப் பின் வரும் 
வல்லினம் (  க, ச, த, ப )மிகும்.

 முன்னர்  +  கண்டோம்  =  முன்னர்க் கண்டோம்
  பின்னர் பேசுவோம்   =  பின்னர்ப் பேசுவோம்

வல்லினம் ... என்று கூறும்போது 
க் ,  ச்  , த்  ,  ப்  என்ற நான்கு
எழுத்துகளை மட்டும் 
நினைவில் வைத்தால் 
போதுமானது.
    

வேற்றுமை உருபுகள் யாவை? 
வேற்றுமை உருபும் பயனும் 
உடன்தொக்கத் தொகை என்றால் என்ன ?
பண்புத்தொகை என்பது யாது? 
இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை என்றால் என்ன ? 
உவமைத்தொகை என்பது யாது?
வன்றொடர் குற்றியலுகரம் 
என்பதை எவ்வாறு அறிந்து
கொள்வது ?
 ஈறுகெட்ட எதிர்மறை பெயரெச்சம் 
என்றால் என்ன ? 
             
போன்ற இலக்கணங்களில் ஓரளவு 
தெளிவு இருந்தால் 
எளிதாக வல்லினம் மிகும்
 இடங்களைக் கண்டு 
பிழையில்லாமல் எழுத முடியும்.

 
 
                     
                          

Comments

  1. வல்லினம் மிகும் இடங்களுக்கு பல உதாரணங்கள் கொடுத்து ஐயம் நீங்க பதிவிட்டது மிகச்சிறப்பு.

    ReplyDelete

Post a Comment