யாயும் ஞாயும்....

      யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ?


சங்க இலக்கிய நூல் வரிசையில் எட்டுத்தொகை
  நூல்களுள் ஒன்று குறுந்தொகை.
  குறுந்தொகையைத் தொகுத்தவர் பூரிக்கோ என்பவர்  ஆவார்.
  குறுந்தொகையில் வரும் யாயும் ஞாயும் யாராகியரோ
  என்ற பாடல் எல்லா இடங்களிலும் பேசப்படும் ஒரு பாடல்.
  பல திரைப்பட கவிஞர்கள் இந்த பாடலின்
  கருத்தை தங்கள் பாடல்களில் கையாண்டுள்ளனர்.
  காதலைப்பற்றிப் பேசும்போது கண்டிப்பாக
  அதில் இப்பாடல் இருக்கும்.   பாடலை இயற்றியவர்
  யார் என்றே தெரியவில்லை.
செம்புலப் பெயல் நீர் போல என்ற அருமையான
உவமையைக் கையாண்டதின்மூலம் 
செம்புலப் பெயனீரார் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
    
    தலைவன் ஒருவன் தலைவியைச் சந்திக்கிறான்.
இருவரும் ஒருவர்மீது ஒருவர் காதல் கொள்கின்றனர்.    
முன்பின் பார்த்திராத இருவர்.
காதல் வயப்படுகின்றனர்.ஆனால் பெண்ணுக்கே எழும் இயல்பான பயம் தலைவியின் மனதில் ஏற்படுகிறது.
யாரோ முன்பின் தெரியாத ஒருவனை காதலித்து விட்டோமே...
கைவிட்டுச் சென்றுவிட்டால் என்ன செய்வது என்ற அச்சம்
ஏற்படுகிறது.
அந்த கலக்கம் முகத்தில் தெரிகிறது.
இதனைப் புரிந்து கொண்ட தலைவன் ஏம்மா நீ கவலைப்படுகிறாய்
என்று அவளைத் தேற்றுவதுபோல் அமைந்துள்ளது
இந்தப் பாடல்.
காலங்காலமாக காதலர் கொண்டாடி மகிழும் பாடலாக
அமைந்துள்ளது பாடல்.

    யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ ?
    எந்தையும் நுந்தையும்  எம்முறைக் கேளிர் ?
    யானும் நீயும் எம்முறை அறிதும்
   செம்புலப் பெயல் நீர் போல
   அன்புடை நெஞ்சம்  தாம் கலந்தனவே .
                                            குறுந்தொகை.  : 40
                                            திணை.  : குறிஞ்சி
                                           

யாயும் ஞாயும் அதாவது
என்னுடைய தாயும் உன்னுடைய தாயும்
யார் யாரோ  எனக்குத் தெரியாது.
எந்தையும் நுந்தையும் அதாவது
என்னுடைய அப்பாவும்  உன்னுடைய அப்பாவும்
எந்தவிதத்தில் உறவினர் என்பதும்
எனக்குத்  தெரியாது.
எந்த உறவுமுறையை வைத்து நாம் இருவரும்
அறிந்து கொண்டோம் என்பதும் தெரியாது.

ஆனால் எந்த விதத்திலும் சம்பந்தமே இல்லாமல்
இருந்தாலும்  செம்மண் நிலத்தில் பெய்த
மழை நீரானது தன் தன்மையை இழந்து
செம்மண்ணோடு செம்மண்ணாக  இரண்டற கலந்து
பிரிக்க முடியாத தன்மையைப் பெற்றுவிடுவது போல
ஒருத்தர்மீது ஒருத்தர்  அன்புகொண்ட நம்
இரு நெஞ்சங்களும் பிரிக்கமுடியாதபடி
ஒன்று கலந்துவிட்டன.
இனி நம்மை ஒருவராலும் பிரித்தல் இயலாது என
உண்மை நிலையை எடுத்துக் கூறி
தலைவிக்கு உறுதியளிக்கிறான் தலைவன்.
நம் பெற்றோர் வேண்டுமானால் ஒருவருக்கு ஒருவர்
உறவு இல்லாதவர்களாக இருக்கலாம்.
நாமும் யார்யாராகவோதாம் இருந்தோம்.
ஆனால் அன்பால் இணைக்கப்பட்டுவிட்டோம்.
நாம் மழைநீர் மண்ணோடு கலப்பது போல
இருவரோடு ஒருவர் இணைந்துவிட்டோம்.
இனி பிரிவு என்பது இல்லை.
நீர் நிலத்தோடு கலந்துவிட்டால் நிலத்தின் தன்மையைப்
பெற்றுவிடும்.   
அதுபோல இனி நீ வேறு நான் வேறு அல்ல...
என்பதை உணர்த்த செம்புலப் பெயல் நீர் போல
என்று கூறிய பாங்கு  பாடலுக்கு மட்டுமல்ல காதலுக்கும்
வலு சேர்ப்பதாக  அமைந்துள்ளது.
அமைந்துள்ளது.

 

              _    செம்புலப் பெயல்நீரார்

Comments