ஆத்திசூடி _ பகர வருக்கம்

      ஆத்திசூடி  _  பகர வருக்கம்


1 பழிப்பன பகரேல்.

  பொருள்    :  பிறர் மனம் புண்படும் படியான
  பழிச்சொற்களைப் பேசாதே.
      
           Do not use bulgur language.
          
     2.பாம்பொடு பழகேல்.
    
   பொருள்    :     பாம்பிடமிருந்து எப்போதும் விலகியே இரு.
          
         Keep away from snakes.
        
    3. பிழைபடச் சொல்லேல்.
   
     பொருள்  : தவறில்லாமல் தெளிவாகப் பேசு.
      
            Speak clear with no mistakes.
           
    4. பீடு பெற நில்.
 
      பொருள் :   பிறர் பெருமையாகச் சொல்லும்படியான
       செயல்களைச் செய்து பெருமையுடன் நில்.
      
           Follow path of honour.
          
    5.  புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ்.
  
            பொருள் : உன்னைப் பாராட்டுபவரைச் சார்ந்து வாழ்.
           
       Protect  your benefactor.
      
    6.  பூமி திருத்தி  உண்.
  
           பொருள்  :  உழவுத் தொழில் செய்து உணவை பெறுவதற்கான வழிமுறைகளைச் செய்.
           
        Cultivate the land and feed.
       
    7.  பெரியாரைத் துணைக் கொள்.
   
        பொருள் :  சான்றோர்களோடு இணக்கமாக 
        இருக்கப் பழகிக் கொள்.
         
           Seek help from  the old and wise people.
          
    8. பேதைமை அகற்று.
  
         பொருள்   :  அறியாமையை அகற்று.
          
         Eradicate  ignorance.
        
    9.  பையலோடு இணங்கேல்.
   
     பொருள்  :     அறிவில்லாதவரோடு இணக்கம்
     வைத்துக் கொள்ளாதே.

          Don't get  friendship with fools.
         
    10. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ்.
   
        பொருள்    :  கையில் பொருள் வரும்போதே
        அதைப் பாதுகாத்து வைக்கக் கற்றுக்கொள்.
            
          Protect and enhance your wealth.
           
    11. போர்த் தொழில் புரியேல்.
  
           பொருள்  : தேவையில்லாமல் துன்பம் தரும்
           காரியங்களில் ஈடுபடாதே.
           
           Avoid getting into unnecessary trouble scenarios.

Comments

Popular Posts