பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்.....

   பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்....


"பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான் "

                                     குறள்  :  972

பிறப்பு _ தோற்றம் , தொடக்கம் 
ஒக்கும்  _ ஒத்திருக்கும்
எல்லா உயிர்க்கும் _  யாவர்க்கும்
சிறப்பு _  பெருமை
ஒவ்வா  _ ஒத்தில்லாதிருத்தல் ,ஒத்து அமையாது
செய்தொழில் _ அவரவர் செய்யும் தொழில், திறன்
வேற்றுமையான் _ வேறுபடுவர்


பிறப்பால் அனைவரும் ஒத்த தன்மை

உடையவரே ஆவர்.ஆயினும் செய்யும்

தொழிலின் காரணமாக மட்டுமே அவர்களுக்குள்
வேறுபாடு காண முடியும்.

விளக்கம் :

பிறக்கும்போது அனைவரும்
சமமானவர்களாகவே கருதப்படுகின்றனர்.
அதாவது பிறப்பால் எவருக்கும் உயர்ந்தவர்
என்றோ தாழ்ந்தவர் என்றோ வேறுபாடு இருத்தல்
இல்லை. ஒருவர் உயர் குடியில்
பிறந்தவர் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம்.

இன்னொருவர் நான் தாழ்ந்த குடியில்
பிறந்தவர் என்று சமூகம்
சொல்லிக் கொள்கிறது என்று கூறலாம்.

அப்படிப்பட்ட எண்ணமே வேண்டாம்.
உயர்வென்பதும் தாழ்வென்பதும்
பிறப்பால் வருவதல்ல.

நாம் செய்யும் தொழிலில் உள்ள
வேறுபாடு காரணமாக பெறும் பெருமையை
வைத்தே உயர்வு தாழ்வு உள்ளதாக
கூறப்படுகிறது.

பிறப்பால் அனைவரும் சமம்.
ஆனால் அவரவர் செய்யும் தொழில்,
வேலைவாய்ப்பு போன்ற சூழ்நிலைகளின்
காரணமாக  ஒருவர் பெருமைக்குரியவராகவும்
இன்னொருவர் தாழ்ந்த நிலையில்
உள்ளவராகவும் கருதப்படுகிறார்.

செய்யும் தொழிலில் மட்டுமே வேறுபாடு
இருக்க வாய்ப்பு உண்டு.

பிறப்பால் நான் உயர்குடி பிறந்தவன் 

நான் தாழ்ந்த நிலைஉடையவன் என்று
யாரும் எண்ணிவிட வேண்டாம்.

செய்யும் தொழிலில்
வேறுபாடு உண்டு.
ஆனால் பிறப்பால் அனைவரும்
சமம் என்பது
வள்ளுவர் கருத்து.

English couplet. :

"All men that live are one in circumstances of birth;
Diversities of works give each his special worth"

Explanation :

All human beings agree as regards their birth
but differ as regards their characteristics,
because of the different qualities of their actions.

Transliteration :

" piRappokkum ellaa uyirkkum  siRappovvaa
seydhozhil vaetrumai yaan "
       

Comments

Popular Posts