தூய்மை என்றும்....                  தூய்மை என்றும்......
                       மெட்டு: (ஒருதாய் மக்கள் நாம் என்போம்...) 

  தூய்மை என்றும் பேணிடுவோம்
  தொடாமல் விலகி இருந்திடுவோம்
  சுத்தம் ஒன்றே மருந்தென்போம்
  தொடாது வாதை சொல்லி வைப்போம்
 தொடாது வாதை சொல்லி வைப்போம்
                                                                             _ தூய்மை
         
கொரோனா தொற்றைத் தடுத்திடவே
தொடர்ந்து தனிமையில் இருந்திடுவோம்
தொடரும் துன்பத்தைத் தடுத்திடுவோம்
தொய்வில்லா வாழ்வைத் தொடர்ந்திடுவோம்
தொய்வில்லா வாழ்வைத் தொடர்ந்திடுவோம் 
                                                                                  _ தூய்மை
                                                                            
வந்தே மாதரம் பாடி நிற்போம்
 வருமுன் எதையும் தடுத்து நிற்போம்
வல்லோர் வகுத்ததைக் கேட்டு நிற்போம்
வருவது எதையும் ஜெயித்து நிற்போம்
வருவது எதையும் ஜெயித்து நிற்போம்
                                                                              _ தூய்மை
   

 
    

             

Comments