தூய்மை என்றும்....



                  தூய்மை என்றும்......
                       மெட்டு: (ஒருதாய் மக்கள் நாம் என்போம்...) 

  தூய்மை என்றும் பேணிடுவோம்
  தொடாமல் விலகி இருந்திடுவோம்
  சுத்தம் ஒன்றே மருந்தென்போம்
  தொடாது வாதை சொல்லி வைப்போம்
 தொடாது வாதை சொல்லி வைப்போம்
                                                                             _ தூய்மை
         
கொரோனா தொற்றைத் தடுத்திடவே
தொடர்ந்து தனிமையில் இருந்திடுவோம்
தொடரும் துன்பத்தைத் தடுத்திடுவோம்
தொய்வில்லா வாழ்வைத் தொடர்ந்திடுவோம்
தொய்வில்லா வாழ்வைத் தொடர்ந்திடுவோம் 
                                                                                  _ தூய்மை

கைகூப்பி வணக்கம் சொல்லிடுவோம்
கைகளைக் கழுவிட பழக்கிடுவோம்
கவனமாய் செயல்களைச் செய்வதனால்
களிப்பாய் வாழ்வை மாற்றிடுவோம்
களிப்பாய் வாழ்வை மாற்றிடுவோம் 
                                                    - 
                                                   -   தூய்மை
கவசம் அணிய மறக்கமாட்டோம்
தனியே நிற்கவும் தயங்கமாட்டோம்
விலகியே வாழ்தல் நலம் என்போம்
விழிப்புடன் என்றும் இருந்திடுவோம்
                                          _  தூய்மை


வந்தே மாதரம் பாடி நிற்போம்
வருமுன் எதையும் தடுத்து நிற்போம்
அரசு உரைப்பதைக் கேட்டிடுவோம்
கொரோனாவை விரட்டியே அடித்திடுவோம்
கொரோனாவை விரட்டியே அடித்திடுவோம் 
                                                -  தூய்மை 
 
    

             

Comments

Popular Posts